تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
جدول جدید قیمت‌های بلیط هواپیما✈️ از تمامی شرکت‌های هواپیمایی برای انواع مسیرها

جدول جدید قیمت‌های بلیط هواپیما✈️ از تمامی شرکت‌های هواپیمایی برای انواع مسیرها

لیست قیمت جدید بلیط هواپیما بعد از افزایش + جدول قیمت بلیط هواپیما به تفکیک شرکت های هواپیمایی و مسیرهای پروازی و همه شهرهای ایران مبدامقصدقیمت بلیط هواپیما (ریال)(با احتساب مالیات و عوارض متعلقه)تهراناراک۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهراناردبیل۲۱,۰۷۹,۰۰۰تهرانارومیه۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهراناصفهان۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهراناهواز۲۴,۰۷۶,۰۰۰تهرانایرانشهر۳۵,۰۶۵,۰۰۰تهرانایلام۲۳,۰۷۷,۰۰۰تهرانآبادان۲۵,۵۷۵,۰۰۰تهرانبجنورد۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهرانبحرگان۲۷,۰۷۳,۰۰۰تهرانبم۳۲,۰۶۸,۰۰۰تهرانبندرعباس۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانبندرلنگه۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانبوشهر۲۷,۰۷۳,۰۰۰تهرانبیرجند۲۸,۰۷۲,۰۰۰تهرانپارس آباد۲۴,۰۷۶,۰۰۰تهرانتبریز۲۴,۰۷۶,۰۰۰تهرانجهرم۲۹,۰۷۱,۰۰۰تهرانجیرفت۳۲,۰۶۸,۰۰۰تهرانچابهار۳۶,۰۶۴,۰۰۰تهرانخارک۲۶,۰۷۴,۰۰۰تهرانخرم آباد۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانخوی۲۵,۵۷۵,۰۰۰تهراندزفول۲۲,۰۷۸,۰۰۰تهرانرامسر۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانرشت۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانرفسنجان۲۶,۰۷۴,۰۰۰تهرانزابل۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانزاهدان۳۳,۰۶۷,۰۰۰تهرانزنجان۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانساری۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانسبزوار۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهرانسمنان۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانسنندج۲۱,۰۷۹,۰۰۰تهرانسهند۲۳,۰۷۷,۰۰۰تهرانسیرجان۲۸,۰۷۲,۰۰۰تهرانسری۳۳,۰۶۷,۰۰۰تهرانشاهرود۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانشهرکرد۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانشیراز۲۶,۰۷۴,۰۰۰تهرانطبس۲۴,۰۷۶,۰۰۰تهرانعسلویه۳۱,۰۶۹,۰۰۰تهرانقشم۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانکرمان۲۸,۰۷۲,۰۰۰تهرانکرمانشاه۲۱,۰۷۹,۰۰۰تهرانکیش۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانکلاله۲۱,۰۷۹,۰۰۰تهرانگچساران۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهرانگرگان۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانلار۳۱,۰۶۹,۰۰۰تهرانلامرد۳۱,۰۶۹,۰۰۰تهرانلاوان۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانماکو۲۵,۵۷۵,۰۰۰تهرانماهشهر۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهرانمسجد سلیمان۲۲,۰۷۸,۰۰۰تهرانمشهد۲۷,۰۷۳,۰۰۰تهراننوشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانهمدان۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانیاسوج۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهرانیزد۲۳,۰۷۷,۰۰۰تهرانسرخس۳۰,۰۷۰,۰۰۰پیام(کرج)اهواز۲۴,۰۷۶,۰۰۰پیام(کرج)کیش۳۲,۵۶۸,۰۰۰پیام(کرج)یزد۲۴,۰۷۶,۰۰۰پیام(کرج)چابهار۳۶,۰۶۴,۰۰۰پیام(کرج)آبادان۲۵,۵۷۵,۰۰۰مشهدپیام(کرج)۲۸,۰۷۲,۰۰۰اراکبندرعباس۳۲,۰۶۸,۰۰۰اراکعسلویه۲۸,۰۷۲,۰۰۰اردبیلدزفول۲۵,۵۷۵,۰۰۰اصفهانارومیه۲۸,۰۷۲,۰۰۰اصفهاناهواز۲۰,۰۸۰,۰۰۰اصفهانایلام۲۳,۰۷۷,۰۰۰اصفهانآبادان۲۱,۰۷۹,۰۰۰اصفهانبحرگان۲۱,۰۷۹,۰۰۰اصفهانبندرعباس۲۷,۰۷۳,۰۰۰اصفهانبوشهر۲۱,۰۷۹,۰۰۰اصفهانتبریز۲۸,۰۷۲,۰۰۰اصفهانچابهار۳۴,۰۶۶,۰۰۰اصفهانخارک۲۱,۰۷۹,۰۰۰اصفهاندزفول۲۰,۰۸۰,۰۰۰اصفهانرامسر۲۳,۰۷۷,۰۰۰اصفهانرشت۲۴,۰۷۶,۰۰۰اصفهانزاهدان۳۱,۰۶۹,۰۰۰اصفهانساری۲۲,۰۷۸,۰۰۰اصفهانسیری۲۸,۰۷۲,۰۰۰اصفهانعسلویه۲۵,۰۷۵,۰۰۰اصفهانقشم۲۷,۰۷۳,۰۰۰اصفهانکرمان۲۵,۰۷۵,۰۰۰اصفهانکرمانشاه۲۲,۰۷۸,۰۰۰اصفهانکیش۲۶,۰۷۴,۰۰۰اصفهانلاوان۲۵,۵۷۵,۰۰۰اصفهانماهشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰اصفهانرفسنجان۲۳,۰۷۷,۰۰۰اصفهانسیرجان۲۴,۰۷۶,۰۰۰اهوازبندرعباس۳۰,۰۷۰,۰۰۰اهوازبوشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰اهوازرشت۲۵,۵۷۵,۰۰۰اهوازساری۲۶,۰۷۴,۰۰۰اهوازعسلویه۲۵,۰۷۵,۰۰۰اهوازیزد۲۴,۰۷۶,۰۰۰اهوازرفسنجان۲۶,۰۷۴,۰۰۰اهوازسیرجان۲۶,۰۷۴,۰۰۰اهوازکیش۲۷,۰۷۳,۰۰۰اهوازقشم۳۰,۰۷۰,۰۰۰ایرانشهرسیرجان۲۴,۰۷۶,۰۰۰ایلاممشهد۳۴,۰۶۶,۰۰۰ایلامنوشهر۲۵,۰۷۵,۰۰۰بندرعباسابوموسی۲۰۰۸۰۰۰بندرعباسآبادان۳۰,۰۷۰,۰۰۰بندرعباسبندرلنگه۲۰,۰۸۰,۰۰۰بندرعباسجاسک۲۰,۸۰۰,۰۰۰بندرعباسچابهار۲۳,۰۷۷,۰۰۰بندرعباسرشت۳۵,۰۶۵,۰۰۰بندرعباسزاهدان۲۴,۰۷۶,۰۰۰بندرعباسساری۳۳,۰۶۷,۰۰۰بندرعباسکیش۲۰,۰۸۰,۰۰۰بندرعباسکرمان۲۰,۰۸۰,۰۰۰بندرعباسکرمانشاه۳۴,۰۶۶,۰۰۰بندرعباسگرگان۳۳,۰۶۷,۰۰۰بندرعباسیزد۲۴,۰۷۶,۰۰۰بندرعباستبریز۳۶,۰۶۴,۰۰۰تبریزاهواز۲۸,۰۷۲,۰۰۰تبریزساری۲۵,۵۷۵,۰۰۰تبریزگرگان۲۷,۰۷۳,۰۰۰تبریزآبادان۳۰,۰۷۰,۰۰۰تبریزکیش۳۶,۰۶۴,۰۰۰رشتاردبیل۲۰,۰۸۰,۰۰۰رشتارومیه۲۱,۰۷۹,۰۰۰رشتتبریز۲۰,۰۸۰,۰۰۰رشتعسلویه۳۳,۰۶۷,۰۰۰رشتقشم۳۵,۰۶۵,۰۰۰رشتکیش۳۵,۰۶۵,۰۰۰رشتگرگان۲۱,۰۷۹,۰۰۰زابلگرگان۳۱,۰۶۹,۰۰۰زاهدانایرانشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰زاهدانبیرجند۲۱,۰۷۹,۰۰۰زاهدانچابهار۲۲,۰۷۸,۰۰۰زاهدانکرمان۲۰,۸۰۰,۰۰۰زاهدانگرگان۳۲,۵۶۸,۰۰۰ساریچابهار۳۶,۰۶۴,۰۰۰سیریخارک۲۵,۰۷۵,۰۰۰شیرازاصفهان۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازاهواز۲۱,۰۷۹,۰۰۰شیرازآبادان۲۱,۰۷۹,۰۰۰شیرازبحرگان۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازبندرعباس۲۲,۰۷۸,۰۰۰شیرازبندرلنگه۲۱,۰۷۹,۰۰۰شیرازبوشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازتبریز۳۳,۰۶۷,۰۰۰شیرازچابهار۳۱,۰۶۹,۰۰۰شیرازخارک۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازرامسر۲۹,۰۷۱,۰۰۰شیرازرشت۳۰,۰۷۰,۰۰۰شیراززاهدان۲۸,۰۷۲,۰۰۰شیرازسیری۲۲,۰۷۸,۰۰۰شیرازعسلویه۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازقشم۲۲,۰۷۸,۰۰۰شیرازکرمان۲۲,۰۷۸,۰۰۰شیرازکرمانشاه۲۷,۰۷۳,۰۰۰شیرازکیش۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازلار۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازلامرد۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازلاوان۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازماهشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازمشهد۳۲,۰۶۸,۰۰۰شیرازیزد۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازارومیه۳۳,۰۶۷,۰۰۰شیرازدزفول۲۳,۰۷۷,۰۰۰شیرازساری۲۸,۰۷۲,۰۰۰شیرازنوشهر۲۸,۰۷۲,۰۰۰عسلویهخارک۲۰,۰۸۰,۰۰۰عسلویهماهشهر۲۳,۰۷۷,۰۰۰عسلویهگرگان۳۲,۵۶۸,۰۰۰عسلویهکرمانشاه۳۱,۰۶۹,۰۰۰عسلویهتبریز۳۶,۰۶۴,۰۰۰عسلویهساری۳۲,۵۶۸,۰۰۰کرمانایرانشهر۲۳,۰۷۷,۰۰۰کرمانقشم۲۰,۰۸۰,۰۰۰کرماناهواز۲۸,۰۷۲,۰۰۰کرمانتبریز۳۶,۰۶۴,۰۰۰کرمانشاهبوشهر۲۶,۰۷۴,۰۰۰کرمانشاهقشم۳۴,۰۶۶,۰۰۰کرمانشاهکیش۳۳,۰۶۷,۰۰۰کیشهمدان۳۲,۵۶۸,۰۰۰کیشاراک۳۱,۰۶۹,۰۰۰کیشارومیه۳۶,۰۶۴,۰۰۰کیشساری۳۳,۰۶۷,۰۰۰کیشسیرجان۲۰,۰۸۰,۰۰۰کیشعسلویه۲۰,۰۸۰,۰۰۰کیشقشم۲۰,۰۸۰,۰۰۰کیشلار۲۰,۰۸۰,۰۰۰کیشلامرد۲۰,۰۸۰,۰۰۰کیشیزد۲۵,۰۷۵,۰۰۰کیشبوشهر۲۱,۰۷۹,۰۰۰کیشآبادان۲۶,۰۷۴,۰۰۰کیشچابهار۲۵,۵۷۵,۰۰۰کیشزنجان۳۴,۰۶۶,۰۰۰کیشگرگان۳۳,۰۶۷,۰۰۰کیشکرمان۲۳,۰۷۷,۰۰۰مشهداراک۳۲,۰۶۸,۰۰۰مشهداردبیل۳۲,۵۶۸,۰۰۰مشهدارومیه۳۵,۰۶۵,۰۰۰مشهداصفهان۲۹,۰۷۱,۰۰۰مشهداهواز۳۳,۰۶۷,۰۰۰مشهدآبادان۳۵,۰۶۵,۰۰۰مشهدبجنورد۲۰,۰۸۰,۰۰۰مشهدبندرعباس۳۲,۵۶۸,۰۰۰مشهدبوشهر۳۳,۰۶۷,۰۰۰مشهدبیرجند۲۰,۰۸۰,۰۰۰مشهدتبریز۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدجهرم۳۲,۵۶۸,۰۰۰مشهدچابهار۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدخرم آباد۳۳,۰۶۷,۰۰۰مشهددزفول۳۳,۰۶۷,۰۰۰مشهدرامسر۲۸,۰۷۲,۰۰۰مشهدرشت۳۰,۰۷۰,۰۰۰مشهدرفسنجان۲۷,۰۷۳,۰۰۰مشهدزابل۲۵,۰۷۵,۰۰۰مشهدزاهدان۲۷,۰۷۳,۰۰۰مشهدزنجان۳۲,۰۶۸,۰۰۰مشهدساری۲۵,۰۷۵,۰۰۰مشهدسمنان۲۵,۰۷۵,۰۰۰مشهدسیرجان۲۹,۰۷۱,۰۰۰مشهدشاهرود۲۱,۰۷۹,۰۰۰مشهدشهرکرد۳۱,۰۶۹,۰۰۰مشهدطبس۲۰,۰۸۰,۰۰۰مشهدعسلویه۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدقشم۳۳,۰۶۷,۰۰۰مشهدکرمان۲۶,۰۷۴,۰۰۰مشهدکرمانشاه۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدکیش۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدکاشان۲۸,۰۷۲,۰۰۰مشهدگرگان۲۲,۰۷۸,۰۰۰مشهدلار۳۲,۵۶۸,۰۰۰مشهدلامرد۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدماهشهر۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدنوشهر۲۶,۰۷۴,۰۰۰مشهدهمدان۳۲,۵۶۸,۰۰۰مشهدیزد۲۶,۰۷۴,۰۰۰آبادانرفسنجان۲۷,۰۷۳,۰۰۰آبادانسیرجان۲۶,۰۷۴,۰۰۰چابهارقشم۲۲,۰۷۸,۰۰۰قشمگرگان۳۶,۰۶۴,۰۰۰گرگانچابهار۳۶,۰۶۴,۰۰۰اهوازخارک۲۰,۰۸۰,۰۰۰بندرعباسلامرد۲۰,۰۸۰,۰۰۰سیریلامرد۲۰,۰۸۰,۰۰۰خارکبوشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰   جزئیات افزایش قیمت بلیط هواپیما دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: نرخ‌های فعلی بلیت هواپیما که در […]

روشنایی ابرهای پرواز: بهترین منابع خرید بلیط هواپیما در ایران • مجله تصویر زندگی

روشنایی ابرهای پرواز: بهترین منابع خرید بلیط هواپیما در ایران • مجله تصویر زندگی

در ایران، برای خرید بلیط هواپیما بهترین مراجع و وبسایت‌هایی وجود دارند که امکان رزرو و خرید بلیط را به صورت آنلاین فراهم می‌کنند. از جمله بهترین مراجع خرید بلیط هواپیما در ایران می‌توان به سایت‌های فروش آنلاین بلیط هواپیما اشاره کرد که اطلاعات کاملی از پروازهای مختلف، قیمت‌ها و تعداد صندلی‌های موجود را به […]

راهنمای مهم برای سفر به روسیه: آنچه باید بدانید و ندانید! • مجله تصویر زندگی

راهنمای مهم برای سفر به روسیه: آنچه باید بدانید و ندانید! • مجله تصویر زندگی

سفر به کشورهای مختلف همواره تجربه‌ای جذاب و هیجان‌انگیز است و کشور روسیه نیز یکی از مقصدهای محبوب مسافران است. اما قبل از اینکه برای سفر به روسیه آماده شوید، باید توجه کنید که این کشور دارای فرهنگ و قوانین خاصی است که باید رعایت شوند. از مهم‌ترین بایدهای سفر به روسیه می‌توان به داشتن […]

هزینه ویزای چین برای ایرانیان: بدهکاری چقدر؟ • مجله زندگی با تصاویر

هزینه ویزای چین برای ایرانیان: بدهکاری چقدر؟ • مجله زندگی با تصاویر

ویزا یکی از موارد مهم برای سفر به کشورهای خارجی است و هزینه آن معمولا بر اساس نوع ویزا و کشور مقصد تعیین می شود. برای ایرانیان که تمایل دارند به کشور چین سفر کنند، هزینه ویزای چین نیز باید در نظر گرفته شود. هزینه ویزای چین برای ایرانیان متغیر است و به عواملی مانند […]

رازهای ویزای دبی که شما باید بدانید! • ماجراهای زندگی در مجله تصویر

رازهای ویزای دبی که شما باید بدانید! • ماجراهای زندگی در مجله تصویر

محدودیت‌های ویزای دبی مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی هستند که برای ورود و اقامت در این شهر اماراتی لازم است رعایت شوند. این محدودیت‌ها شامل دسته‌بندی‌های مختلفی مانند ویزای توریستی، ویزای کاری، ویزای خانواده و … می‌شوند. هر کدام از این دسته‌بندی‌ها الزامات و مدارک خاصی را مورد نیاز قرار می‌دهند و باید با آن‌ها […]

• کاخ های شگفت‌انگیز در حاشیه حرم امام رضا در شهر مذهبی مشهد • جذابیت‌های نهفته از زندگی در هتل و هتل آپارتمان مشهد • سفری به دنیای زیبایی های نزدیک به حرم امام رضا با مجله تصویر زندگی

• کاخ های شگفت‌انگیز در حاشیه حرم امام رضا در شهر مذهبی مشهد • جذابیت‌های نهفته از زندگی در هتل و هتل آپارتمان مشهد • سفری به دنیای زیبایی های نزدیک به حرم امام رضا با مجله تصویر زندگی

هتل و هتل آپارتمان مشهد نزدیک حرم امام رضا هتل و هتل آپارتمان‌های مشهد، با ویژگی‌ها و امکاناتی که ارائه می‌دهند، انتخابی ایده‌آل برای اقامت در زمان سفر به این شهر می‌باشند. این مکان‌ها به دلیل نزدیکی به حرم امام رضا(ع)، امتیاز بالایی از جهت موقعیت مکانی دارند. هتل‌ها و هتل آپارتمان‌های مشهد با طراحی […]

بهترین انتخاب هتل های شیراز در نزدیکی دروازه قرآن • کاوشی در دنیای لوکس و زیبایی زندگی

بهترین انتخاب هتل های شیراز در نزدیکی دروازه قرآن • کاوشی در دنیای لوکس و زیبایی زندگی

در قلب شهر شیراز، در نزدیکی دروازه قرآن، تعداد زیادی هتل با امکانات و خدمات متنوع برای اقامت مسافران مختلف وجود دارد. این هتل‌ها از همه جوانب مورد توجه قرار گرفته‌اند و می‌توانند تمامی نیازهای اقامتی شما را برآورده کنند. از اتاق‌های شیک و راحت تا رستوران‌های با منوی متنوع و خدمات ویژه مانند استخر، […]

“راهنمای کامل مهاجرت کاری به کانادا: انواع ویزا، هزینه‌ها و شرایط + نگاهی به زندگی در این کشور” • مجله تصویر زندگی

“راهنمای کامل مهاجرت کاری به کانادا: انواع ویزا، هزینه‌ها و شرایط + نگاهی به زندگی در این کشور” • مجله تصویر زندگی

مهاجرت کاری به کانادا یک گزینه جذاب برای افرادی است که به دنبال فرصت‌های شغلی و زندگی بهتر هستند. برای مهاجرت به کانادا، افراد می‌توانند از انواع ویزا مانند ویزای کاری، ویزای تحصیلی، ویزای کارمندان ماهر یا ویزای کارآفرینی استفاده کنند. هزینه‌های مربوط به مهاجرت به کانادا بستگی به نوع ویزا و شرایط فرد است. […]

رمانس آبی در شهر رویایی هتل ونوس پلاس چالوس • تجربه زندگی در مجله تصویران

رمانس آبی در شهر رویایی هتل ونوس پلاس چالوس • تجربه زندگی در مجله تصویران

رستوران هتل ونوس پلاس در شهر چالوس یکی از بهترین و محبوب‌ترین مکان‌هایی است که برای سفر وگردشگری مناسب است. این رستوران با منوی با کیفیت و متنوع، طراحی شیک و مدرن و خدمات با کیفیت برای مهمانانش شهرت دارد. هتل ونوس پلاس از بهترین متخصصان و آشپزان حرفه‌ای برای پخت غذاهای خوشمزه و لذت […]