تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
پایان ده و تنهایی را به دوستی تبدیل کن، نترس

پایان ده و تنهایی را به دوستی تبدیل کن، نترس

در این مقاله ویلیام دریزویتس به بررسی مفهوم خویشتن‌داری و خلوت می‌پردازد و تأثیر فناوری‌ها بر این مفاهیم را مورد بررسی قرار می‌دهد. وی تأکید دارد که مدرنیته و فناوری‌ها، به ویژه اینترنت، باعث شده‌اند که ما از خلوت و تنهابودن نترسیم و به دنبال ارتباطات عمومی و فراگیر با دیگران هستیم. او در ادامه […]