تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
افزایش هزینه بلیط هواپیما در پروازهای داخلی: آخرین تغییرات قیمت‌ها از منظر مجله تصویر زندگی

افزایش هزینه بلیط هواپیما در پروازهای داخلی: آخرین تغییرات قیمت‌ها از منظر مجله تصویر زندگی

Airline ticket prices are up 9% مبدامقصدنرخ بلیط (ریال)(با احتساب مالیات و عوارض متعلقه)تهراناراک۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهراناردبیل۲۱,۰۷۹,۰۰۰تهرانارومیه۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهراناصفهان۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهراناهواز۲۴,۰۷۶,۰۰۰تهرانایرانشهر۳۵,۰۶۵,۰۰۰تهرانایلام۲۳,۰۷۷,۰۰۰تهرانآبادان۲۵,۵۷۵,۰۰۰تهرانبجنورد۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهرانبحرگان۲۷,۰۷۳,۰۰۰تهرانبم۳۲,۰۶۸,۰۰۰تهرانبندرعباس۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانبندرلنگه۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانبوشهر۲۷,۰۷۳,۰۰۰تهرانبیرجند۲۸,۰۷۲,۰۰۰تهرانپارس آباد۲۴,۰۷۶,۰۰۰تهرانتبریز۲۴,۰۷۶,۰۰۰تهرانجهرم۲۹,۰۷۱,۰۰۰تهرانجیرفت۳۲,۰۶۸,۰۰۰تهرانچابهار۳۶,۰۶۴,۰۰۰تهرانخارک۲۶,۰۷۴,۰۰۰تهرانخرم آباد۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانخوی۲۵,۵۷۵,۰۰۰تهراندزفول۲۲,۰۷۸,۰۰۰تهرانرامسر۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانرشت۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانرفسنجان۲۶,۰۷۴,۰۰۰تهرانزابل۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانزاهدان۳۳,۰۶۷,۰۰۰تهرانزنجان۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانساری۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانسبزوار۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهرانسمنان۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانسنندج۲۱,۰۷۹,۰۰۰تهرانسهند۲۳,۰۷۷,۰۰۰تهرانسیرجان۲۸,۰۷۲,۰۰۰تهرانسری۳۳,۰۶۷,۰۰۰تهرانشاهرود۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانشهرکرد۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانشیراز۲۶,۰۷۴,۰۰۰تهرانطبس۲۴,۰۷۶,۰۰۰تهرانعسلویه۳۱,۰۶۹,۰۰۰تهرانقشم۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانکرمان۲۸,۰۷۲,۰۰۰تهرانکرمانشاه۲۱,۰۷۹,۰۰۰تهرانکیش۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانکلاله۲۱,۰۷۹,۰۰۰تهرانگچساران۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهرانگرگان۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانلار۳۱,۰۶۹,۰۰۰تهرانلامرد۳۱,۰۶۹,۰۰۰تهرانلاوان۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانماکو۲۵,۵۷۵,۰۰۰تهرانماهشهر۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهرانمسجد سلیمان۲۲,۰۷۸,۰۰۰تهرانمشهد۲۷,۰۷۳,۰۰۰تهراننوشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانهمدان۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانیاسوج۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهرانیزد۲۳,۰۷۷,۰۰۰تهرانسرخس۳۰,۰۷۰,۰۰۰پیام(کرج)اهواز۲۴,۰۷۶,۰۰۰پیام(کرج)کیش۳۲,۵۶۸,۰۰۰پیام(کرج)یزد۲۴,۰۷۶,۰۰۰پیام(کرج)چابهار۳۶,۰۶۴,۰۰۰پیام(کرج)آبادان۲۵,۵۷۵,۰۰۰مشهدپیام(کرج)۲۸,۰۷۲,۰۰۰اراکبندرعباس۳۲,۰۶۸,۰۰۰اراکعسلویه۲۸,۰۷۲,۰۰۰اردبیلدزفول۲۵,۵۷۵,۰۰۰اصفهانارومیه۲۸,۰۷۲,۰۰۰اصفهاناهواز۲۰,۰۸۰,۰۰۰اصفهانایلام۲۳,۰۷۷,۰۰۰اصفهانآبادان۲۱,۰۷۹,۰۰۰اصفهانبحرگان۲۱,۰۷۹,۰۰۰اصفهانبندرعباس۲۷,۰۷۳,۰۰۰اصفهانبوشهر۲۱,۰۷۹,۰۰۰اصفهانتبریز۲۸,۰۷۲,۰۰۰اصفهانچابهار۳۴,۰۶۶,۰۰۰اصفهانخارک۲۱,۰۷۹,۰۰۰اصفهاندزفول۲۰,۰۸۰,۰۰۰اصفهانرامسر۲۳,۰۷۷,۰۰۰اصفهانرشت۲۴,۰۷۶,۰۰۰اصفهانزاهدان۳۱,۰۶۹,۰۰۰اصفهانساری۲۲,۰۷۸,۰۰۰اصفهانسیری۲۸,۰۷۲,۰۰۰اصفهانعسلویه۲۵,۰۷۵,۰۰۰اصفهانقشم۲۷,۰۷۳,۰۰۰اصفهانکرمان۲۵,۰۷۵,۰۰۰اصفهانکرمانشاه۲۲,۰۷۸,۰۰۰اصفهانکیش۲۶,۰۷۴,۰۰۰اصفهانلاوان۲۵,۵۷۵,۰۰۰اصفهانماهشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰اصفهانرفسنجان۲۳,۰۷۷,۰۰۰اصفهانسیرجان۲۴,۰۷۶,۰۰۰اهوازبندرعباس۳۰,۰۷۰,۰۰۰اهوازبوشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰اهوازرشت۲۵,۵۷۵,۰۰۰اهوازساری۲۶,۰۷۴,۰۰۰اهوازعسلویه۲۵,۰۷۵,۰۰۰اهوازیزد۲۴,۰۷۶,۰۰۰اهوازرفسنجان۲۶,۰۷۴,۰۰۰اهوازسیرجان۲۶,۰۷۴,۰۰۰اهوازکیش۲۷,۰۷۳,۰۰۰اهوازقشم۳۰,۰۷۰,۰۰۰ایرانشهرسیرجان۲۴,۰۷۶,۰۰۰ایلاممشهد۳۴,۰۶۶,۰۰۰ایلامنوشهر۲۵,۰۷۵,۰۰۰بندرعباسابوموسی۲۰۰۸۰۰۰بندرعباسآبادان۳۰,۰۷۰,۰۰۰بندرعباسبندرلنگه۲۰,۰۸۰,۰۰۰بندرعباسجاسک۲۰,۸۰۰,۰۰۰بندرعباسچابهار۲۳,۰۷۷,۰۰۰بندرعباسرشت۳۵,۰۶۵,۰۰۰بندرعباسزاهدان۲۴,۰۷۶,۰۰۰بندرعباسساری۳۳,۰۶۷,۰۰۰بندرعباسکیش۲۰,۰۸۰,۰۰۰بندرعباسکرمان۲۰,۰۸۰,۰۰۰بندرعباسکرمانشاه۳۴,۰۶۶,۰۰۰بندرعباسگرگان۳۳,۰۶۷,۰۰۰بندرعباسیزد۲۴,۰۷۶,۰۰۰بندرعباستبریز۳۶,۰۶۴,۰۰۰تبریزاهواز۲۸,۰۷۲,۰۰۰تبریزساری۲۵,۵۷۵,۰۰۰تبریزگرگان۲۷,۰۷۳,۰۰۰تبریزآبادان۳۰,۰۷۰,۰۰۰تبریزکیش۳۶,۰۶۴,۰۰۰رشتاردبیل۲۰,۰۸۰,۰۰۰رشتارومیه۲۱,۰۷۹,۰۰۰رشتتبریز۲۰,۰۸۰,۰۰۰رشتعسلویه۳۳,۰۶۷,۰۰۰رشتقشم۳۵,۰۶۵,۰۰۰رشتکیش۳۵,۰۶۵,۰۰۰رشتگرگان۲۱,۰۷۹,۰۰۰زابلگرگان۳۱,۰۶۹,۰۰۰زاهدانایرانشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰زاهدانبیرجند۲۱,۰۷۹,۰۰۰زاهدانچابهار۲۲,۰۷۸,۰۰۰زاهدانکرمان۲۰,۸۰۰,۰۰۰زاهدانگرگان۳۲,۵۶۸,۰۰۰ساریچابهار۳۶,۰۶۴,۰۰۰سیریخارک۲۵,۰۷۵,۰۰۰شیرازاصفهان۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازاهواز۲۱,۰۷۹,۰۰۰شیرازآبادان۲۱,۰۷۹,۰۰۰شیرازبحرگان۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازبندرعباس۲۲,۰۷۸,۰۰۰شیرازبندرلنگه۲۱,۰۷۹,۰۰۰شیرازبوشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازتبریز۳۳,۰۶۷,۰۰۰شیرازچابهار۳۱,۰۶۹,۰۰۰شیرازخارک۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازرامسر۲۹,۰۷۱,۰۰۰شیرازرشت۳۰,۰۷۰,۰۰۰شیراززاهدان۲۸,۰۷۲,۰۰۰شیرازسیری۲۲,۰۷۸,۰۰۰شیرازعسلویه۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازقشم۲۲,۰۷۸,۰۰۰شیرازکرمان۲۲,۰۷۸,۰۰۰شیرازکرمانشاه۲۷,۰۷۳,۰۰۰شیرازکیش۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازلار۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازلامرد۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازلاوان۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازماهشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازمشهد۳۲,۰۶۸,۰۰۰شیرازیزد۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازارومیه۳۳,۰۶۷,۰۰۰شیرازدزفول۲۳,۰۷۷,۰۰۰شیرازساری۲۸,۰۷۲,۰۰۰شیرازنوشهر۲۸,۰۷۲,۰۰۰عسلویهخارک۲۰,۰۸۰,۰۰۰عسلویهماهشهر۲۳,۰۷۷,۰۰۰عسلویهگرگان۳۲,۵۶۸,۰۰۰عسلویهکرمانشاه۳۱,۰۶۹,۰۰۰عسلویهتبریز۳۶,۰۶۴,۰۰۰عسلویهساری۳۲,۵۶۸,۰۰۰کرمانایرانشهر۲۳,۰۷۷,۰۰۰کرمانقشم۲۰,۰۸۰,۰۰۰کرماناهواز۲۸,۰۷۲,۰۰۰کرمانتبریز۳۶,۰۶۴,۰۰۰کرمانشاهبوشهر۲۶,۰۷۴,۰۰۰کرمانشاهقشم۳۴,۰۶۶,۰۰۰کرمانشاهکیش۳۳,۰۶۷,۰۰۰کیشهمدان۳۲,۵۶۸,۰۰۰کیشاراک۳۱,۰۶۹,۰۰۰کیشارومیه۳۶,۰۶۴,۰۰۰کیشساری۳۳,۰۶۷,۰۰۰کیشسیرجان۲۰,۰۸۰,۰۰۰کیشعسلویه۲۰,۰۸۰,۰۰۰کیشقشم۲۰,۰۸۰,۰۰۰کیشلار۲۰,۰۸۰,۰۰۰کیشلامرد۲۰,۰۸۰,۰۰۰کیشیزد۲۵,۰۷۵,۰۰۰کیشبوشهر۲۱,۰۷۹,۰۰۰کیشآبادان۲۶,۰۷۴,۰۰۰کیشچابهار۲۵,۵۷۵,۰۰۰کیشزنجان۳۴,۰۶۶,۰۰۰کیشگرگان۳۳,۰۶۷,۰۰۰کیشکرمان۲۳,۰۷۷,۰۰۰مشهداراک۳۲,۰۶۸,۰۰۰مشهداردبیل۳۲,۵۶۸,۰۰۰مشهدارومیه۳۵,۰۶۵,۰۰۰مشهداصفهان۲۹,۰۷۱,۰۰۰مشهداهواز۳۳,۰۶۷,۰۰۰مشهدآبادان۳۵,۰۶۵,۰۰۰مشهدبجنورد۲۰,۰۸۰,۰۰۰مشهدبندرعباس۳۲,۵۶۸,۰۰۰مشهدبوشهر۳۳,۰۶۷,۰۰۰مشهدبیرجند۲۰,۰۸۰,۰۰۰مشهدتبریز۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدجهرم۳۲,۵۶۸,۰۰۰مشهدچابهار۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدخرم آباد۳۳,۰۶۷,۰۰۰مشهددزفول۳۳,۰۶۷,۰۰۰مشهدرامسر۲۸,۰۷۲,۰۰۰مشهدرشت۳۰,۰۷۰,۰۰۰مشهدرفسنجان۲۷,۰۷۳,۰۰۰مشهدزابل۲۵,۰۷۵,۰۰۰مشهدزاهدان۲۷,۰۷۳,۰۰۰مشهدزنجان۳۲,۰۶۸,۰۰۰مشهدساری۲۵,۰۷۵,۰۰۰مشهدسمنان۲۵,۰۷۵,۰۰۰مشهدسیرجان۲۹,۰۷۱,۰۰۰مشهدشاهرود۲۱,۰۷۹,۰۰۰مشهدشهرکرد۳۱,۰۶۹,۰۰۰مشهدطبس۲۰,۰۸۰,۰۰۰مشهدعسلویه۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدقشم۳۳,۰۶۷,۰۰۰مشهدکرمان۲۶,۰۷۴,۰۰۰مشهدکرمانشاه۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدکیش۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدکاشان۲۸,۰۷۲,۰۰۰مشهدگرگان۲۲,۰۷۸,۰۰۰مشهدلار۳۲,۵۶۸,۰۰۰مشهدلامرد۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدماهشهر۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدنوشهر۲۶,۰۷۴,۰۰۰مشهدهمدان۳۲,۵۶۸,۰۰۰مشهدیزد۲۶,۰۷۴,۰۰۰آبادانرفسنجان۲۷,۰۷۳,۰۰۰آبادانسیرجان۲۶,۰۷۴,۰۰۰چابهارقشم۲۲,۰۷۸,۰۰۰قشمگرگان۳۶,۰۶۴,۰۰۰گرگانچابهار۳۶,۰۶۴,۰۰۰اهوازخارک۲۰,۰۸۰,۰۰۰بندرعباسلامرد۲۰,۰۸۰,۰۰۰سیریلامرد۲۰,۰۸۰,۰۰۰خارکبوشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰ جزئیات افزایش قیمت بلیط هواپیما دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: نرخ‌های فعلی بلیت هواپیما که در بازار است با توجه به اینکه توسط عوامل بازار سیاه تعیین می شود، مورد تایید ما نیست و معتقدیم آزادسازی باعث […]

تکامل قیمت‌ها: جدول جذاب بلیط هواپیما داخلی در سال ۱۴۰۳ • مجله تصویر زندگی

تکامل قیمت‌ها: جدول جذاب بلیط هواپیما داخلی در سال ۱۴۰۳ • مجله تصویر زندگی

قیمت بلیط هواپیما سال ۱۴۰۳ مبدامقصدنرخ بلیط (ریال)(با احتساب مالیات و عوارض متعلقه)تهراناراک۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهراناردبیل۲۱,۰۷۹,۰۰۰تهرانارومیه۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهراناصفهان۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهراناهواز۲۴,۰۷۶,۰۰۰تهرانایرانشهر۳۵,۰۶۵,۰۰۰تهرانایلام۲۳,۰۷۷,۰۰۰تهرانآبادان۲۵,۵۷۵,۰۰۰تهرانبجنورد۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهرانبحرگان۲۷,۰۷۳,۰۰۰تهرانبم۳۲,۰۶۸,۰۰۰تهرانبندرعباس۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانبندرلنگه۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانبوشهر۲۷,۰۷۳,۰۰۰تهرانبیرجند۲۸,۰۷۲,۰۰۰تهرانپارس آباد۲۴,۰۷۶,۰۰۰تهرانتبریز۲۴,۰۷۶,۰۰۰تهرانجهرم۲۹,۰۷۱,۰۰۰تهرانجیرفت۳۲,۰۶۸,۰۰۰تهرانچابهار۳۶,۰۶۴,۰۰۰تهرانخارک۲۶,۰۷۴,۰۰۰تهرانخرم آباد۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانخوی۲۵,۵۷۵,۰۰۰تهراندزفول۲۲,۰۷۸,۰۰۰تهرانرامسر۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانرشت۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانرفسنجان۲۶,۰۷۴,۰۰۰تهرانزابل۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانزاهدان۳۳,۰۶۷,۰۰۰تهرانزنجان۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانساری۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانسبزوار۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهرانسمنان۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانسنندج۲۱,۰۷۹,۰۰۰تهرانسهند۲۳,۰۷۷,۰۰۰تهرانسیرجان۲۸,۰۷۲,۰۰۰تهرانسری۳۳,۰۶۷,۰۰۰تهرانشاهرود۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانشهرکرد۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانشیراز۲۶,۰۷۴,۰۰۰تهرانطبس۲۴,۰۷۶,۰۰۰تهرانعسلویه۳۱,۰۶۹,۰۰۰تهرانقشم۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانکرمان۲۸,۰۷۲,۰۰۰تهرانکرمانشاه۲۱,۰۷۹,۰۰۰تهرانکیش۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانکلاله۲۱,۰۷۹,۰۰۰تهرانگچساران۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهرانگرگان۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانلار۳۱,۰۶۹,۰۰۰تهرانلامرد۳۱,۰۶۹,۰۰۰تهرانلاوان۳۲,۵۶۸,۰۰۰تهرانماکو۲۵,۵۷۵,۰۰۰تهرانماهشهر۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهرانمسجد سلیمان۲۲,۰۷۸,۰۰۰تهرانمشهد۲۷,۰۷۳,۰۰۰تهراننوشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانهمدان۲۰,۰۸۰,۰۰۰تهرانیاسوج۲۵,۰۷۵,۰۰۰تهرانیزد۲۳,۰۷۷,۰۰۰تهرانسرخس۳۰,۰۷۰,۰۰۰پیام(کرج)اهواز۲۴,۰۷۶,۰۰۰پیام(کرج)کیش۳۲,۵۶۸,۰۰۰پیام(کرج)یزد۲۴,۰۷۶,۰۰۰پیام(کرج)چابهار۳۶,۰۶۴,۰۰۰پیام(کرج)آبادان۲۵,۵۷۵,۰۰۰مشهدپیام(کرج)۲۸,۰۷۲,۰۰۰اراکبندرعباس۳۲,۰۶۸,۰۰۰اراکعسلویه۲۸,۰۷۲,۰۰۰اردبیلدزفول۲۵,۵۷۵,۰۰۰اصفهانارومیه۲۸,۰۷۲,۰۰۰اصفهاناهواز۲۰,۰۸۰,۰۰۰اصفهانایلام۲۳,۰۷۷,۰۰۰اصفهانآبادان۲۱,۰۷۹,۰۰۰اصفهانبحرگان۲۱,۰۷۹,۰۰۰اصفهانبندرعباس۲۷,۰۷۳,۰۰۰اصفهانبوشهر۲۱,۰۷۹,۰۰۰اصفهانتبریز۲۸,۰۷۲,۰۰۰اصفهانچابهار۳۴,۰۶۶,۰۰۰اصفهانخارک۲۱,۰۷۹,۰۰۰اصفهاندزفول۲۰,۰۸۰,۰۰۰اصفهانرامسر۲۳,۰۷۷,۰۰۰اصفهانرشت۲۴,۰۷۶,۰۰۰اصفهانزاهدان۳۱,۰۶۹,۰۰۰اصفهانساری۲۲,۰۷۸,۰۰۰اصفهانسیری۲۸,۰۷۲,۰۰۰اصفهانعسلویه۲۵,۰۷۵,۰۰۰اصفهانقشم۲۷,۰۷۳,۰۰۰اصفهانکرمان۲۵,۰۷۵,۰۰۰اصفهانکرمانشاه۲۲,۰۷۸,۰۰۰اصفهانکیش۲۶,۰۷۴,۰۰۰اصفهانلاوان۲۵,۵۷۵,۰۰۰اصفهانماهشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰اصفهانرفسنجان۲۳,۰۷۷,۰۰۰اصفهانسیرجان۲۴,۰۷۶,۰۰۰اهوازبندرعباس۳۰,۰۷۰,۰۰۰اهوازبوشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰اهوازرشت۲۵,۵۷۵,۰۰۰اهوازساری۲۶,۰۷۴,۰۰۰اهوازعسلویه۲۵,۰۷۵,۰۰۰اهوازیزد۲۴,۰۷۶,۰۰۰اهوازرفسنجان۲۶,۰۷۴,۰۰۰اهوازسیرجان۲۶,۰۷۴,۰۰۰اهوازکیش۲۷,۰۷۳,۰۰۰اهوازقشم۳۰,۰۷۰,۰۰۰ایرانشهرسیرجان۲۴,۰۷۶,۰۰۰ایلاممشهد۳۴,۰۶۶,۰۰۰ایلامنوشهر۲۵,۰۷۵,۰۰۰بندرعباسابوموسی۲۰۰۸۰۰۰بندرعباسآبادان۳۰,۰۷۰,۰۰۰بندرعباسبندرلنگه۲۰,۰۸۰,۰۰۰بندرعباسجاسک۲۰,۸۰۰,۰۰۰بندرعباسچابهار۲۳,۰۷۷,۰۰۰بندرعباسرشت۳۵,۰۶۵,۰۰۰بندرعباسزاهدان۲۴,۰۷۶,۰۰۰بندرعباسساری۳۳,۰۶۷,۰۰۰بندرعباسکیش۲۰,۰۸۰,۰۰۰بندرعباسکرمان۲۰,۰۸۰,۰۰۰بندرعباسکرمانشاه۳۴,۰۶۶,۰۰۰بندرعباسگرگان۳۳,۰۶۷,۰۰۰بندرعباسیزد۲۴,۰۷۶,۰۰۰بندرعباستبریز۳۶,۰۶۴,۰۰۰تبریزاهواز۲۸,۰۷۲,۰۰۰تبریزساری۲۵,۵۷۵,۰۰۰تبریزگرگان۲۷,۰۷۳,۰۰۰تبریزآبادان۳۰,۰۷۰,۰۰۰تبریزکیش۳۶,۰۶۴,۰۰۰رشتاردبیل۲۰,۰۸۰,۰۰۰رشتارومیه۲۱,۰۷۹,۰۰۰رشتتبریز۲۰,۰۸۰,۰۰۰رشتعسلویه۳۳,۰۶۷,۰۰۰رشتقشم۳۵,۰۶۵,۰۰۰رشتکیش۳۵,۰۶۵,۰۰۰رشتگرگان۲۱,۰۷۹,۰۰۰زابلگرگان۳۱,۰۶۹,۰۰۰زاهدانایرانشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰زاهدانبیرجند۲۱,۰۷۹,۰۰۰زاهدانچابهار۲۲,۰۷۸,۰۰۰زاهدانکرمان۲۰,۸۰۰,۰۰۰زاهدانگرگان۳۲,۵۶۸,۰۰۰ساریچابهار۳۶,۰۶۴,۰۰۰سیریخارک۲۵,۰۷۵,۰۰۰شیرازاصفهان۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازاهواز۲۱,۰۷۹,۰۰۰شیرازآبادان۲۱,۰۷۹,۰۰۰شیرازبحرگان۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازبندرعباس۲۲,۰۷۸,۰۰۰شیرازبندرلنگه۲۱,۰۷۹,۰۰۰شیرازبوشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازتبریز۳۳,۰۶۷,۰۰۰شیرازچابهار۳۱,۰۶۹,۰۰۰شیرازخارک۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازرامسر۲۹,۰۷۱,۰۰۰شیرازرشت۳۰,۰۷۰,۰۰۰شیراززاهدان۲۸,۰۷۲,۰۰۰شیرازسیری۲۲,۰۷۸,۰۰۰شیرازعسلویه۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازقشم۲۲,۰۷۸,۰۰۰شیرازکرمان۲۲,۰۷۸,۰۰۰شیرازکرمانشاه۲۷,۰۷۳,۰۰۰شیرازکیش۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازلار۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازلامرد۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازلاوان۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازماهشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازمشهد۳۲,۰۶۸,۰۰۰شیرازیزد۲۰,۰۸۰,۰۰۰شیرازارومیه۳۳,۰۶۷,۰۰۰شیرازدزفول۲۳,۰۷۷,۰۰۰شیرازساری۲۸,۰۷۲,۰۰۰شیرازنوشهر۲۸,۰۷۲,۰۰۰عسلویهخارک۲۰,۰۸۰,۰۰۰عسلویهماهشهر۲۳,۰۷۷,۰۰۰عسلویهگرگان۳۲,۵۶۸,۰۰۰عسلویهکرمانشاه۳۱,۰۶۹,۰۰۰عسلویهتبریز۳۶,۰۶۴,۰۰۰عسلویهساری۳۲,۵۶۸,۰۰۰کرمانایرانشهر۲۳,۰۷۷,۰۰۰کرمانقشم۲۰,۰۸۰,۰۰۰کرماناهواز۲۸,۰۷۲,۰۰۰کرمانتبریز۳۶,۰۶۴,۰۰۰کرمانشاهبوشهر۲۶,۰۷۴,۰۰۰کرمانشاهقشم۳۴,۰۶۶,۰۰۰کرمانشاهکیش۳۳,۰۶۷,۰۰۰کیشهمدان۳۲,۵۶۸,۰۰۰کیشاراک۳۱,۰۶۹,۰۰۰کیشارومیه۳۶,۰۶۴,۰۰۰کیشساری۳۳,۰۶۷,۰۰۰کیشسیرجان۲۰,۰۸۰,۰۰۰کیشعسلویه۲۰,۰۸۰,۰۰۰کیشقشم۲۰,۰۸۰,۰۰۰کیشلار۲۰,۰۸۰,۰۰۰کیشلامرد۲۰,۰۸۰,۰۰۰کیشیزد۲۵,۰۷۵,۰۰۰کیشبوشهر۲۱,۰۷۹,۰۰۰کیشآبادان۲۶,۰۷۴,۰۰۰کیشچابهار۲۵,۵۷۵,۰۰۰کیشزنجان۳۴,۰۶۶,۰۰۰کیشگرگان۳۳,۰۶۷,۰۰۰کیشکرمان۲۳,۰۷۷,۰۰۰مشهداراک۳۲,۰۶۸,۰۰۰مشهداردبیل۳۲,۵۶۸,۰۰۰مشهدارومیه۳۵,۰۶۵,۰۰۰مشهداصفهان۲۹,۰۷۱,۰۰۰مشهداهواز۳۳,۰۶۷,۰۰۰مشهدآبادان۳۵,۰۶۵,۰۰۰مشهدبجنورد۲۰,۰۸۰,۰۰۰مشهدبندرعباس۳۲,۵۶۸,۰۰۰مشهدبوشهر۳۳,۰۶۷,۰۰۰مشهدبیرجند۲۰,۰۸۰,۰۰۰مشهدتبریز۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدجهرم۳۲,۵۶۸,۰۰۰مشهدچابهار۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدخرم آباد۳۳,۰۶۷,۰۰۰مشهددزفول۳۳,۰۶۷,۰۰۰مشهدرامسر۲۸,۰۷۲,۰۰۰مشهدرشت۳۰,۰۷۰,۰۰۰مشهدرفسنجان۲۷,۰۷۳,۰۰۰مشهدزابل۲۵,۰۷۵,۰۰۰مشهدزاهدان۲۷,۰۷۳,۰۰۰مشهدزنجان۳۲,۰۶۸,۰۰۰مشهدساری۲۵,۰۷۵,۰۰۰مشهدسمنان۲۵,۰۷۵,۰۰۰مشهدسیرجان۲۹,۰۷۱,۰۰۰مشهدشاهرود۲۱,۰۷۹,۰۰۰مشهدشهرکرد۳۱,۰۶۹,۰۰۰مشهدطبس۲۰,۰۸۰,۰۰۰مشهدعسلویه۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدقشم۳۳,۰۶۷,۰۰۰مشهدکرمان۲۶,۰۷۴,۰۰۰مشهدکرمانشاه۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدکیش۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدکاشان۲۸,۰۷۲,۰۰۰مشهدگرگان۲۲,۰۷۸,۰۰۰مشهدلار۳۲,۵۶۸,۰۰۰مشهدلامرد۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدماهشهر۳۴,۰۶۶,۰۰۰مشهدنوشهر۲۶,۰۷۴,۰۰۰مشهدهمدان۳۲,۵۶۸,۰۰۰مشهدیزد۲۶,۰۷۴,۰۰۰آبادانرفسنجان۲۷,۰۷۳,۰۰۰آبادانسیرجان۲۶,۰۷۴,۰۰۰چابهارقشم۲۲,۰۷۸,۰۰۰قشمگرگان۳۶,۰۶۴,۰۰۰گرگانچابهار۳۶,۰۶۴,۰۰۰اهوازخارک۲۰,۰۸۰,۰۰۰بندرعباسلامرد۲۰,۰۸۰,۰۰۰سیریلامرد۲۰,۰۸۰,۰۰۰خارکبوشهر۲۰,۰۸۰,۰۰۰   جزئیات افزایش قیمت بلیط هواپیما دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی گفت: نرخ‌های فعلی بلیت هواپیما که در بازار است با توجه به اینکه توسط عوامل بازار سیاه تعیین می شود، مورد تایید ما نیست و معتقدیم آزادسازی باعث […]