تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
متن آهنگ رسیدن مجید ام آر

متن آهنگ رسیدن مجید ام آر

متن آهنگ رسیدن مجید ام آر: [اینترو]خب رسیدنبه چیزایی که دوسشداری ارزشمنده براتیعنی تو به اون چیزیکه خواستی رسیدیولی اینو یادت باشهکه بعضی وقتا نمیشهرسید به یه سری چیزاچون دلیل داره دلیلشممیگم در ادامه [ورس یک]منو نرسیدنمنو گرفتار سیاهی بودنیه سریا مثل ما نبودنرسیدن به هدف بازم منو خفت کردناین سری نرسم میزنم گردناشتباهشون این […]

8 جولای 2024رپ