تک فان -مجله خبری و سرگرمی‌
1. جمع‌آوری اطلاعات ناشناس
2. توجه به جزئیات
3. تاثیرپذیری از دیگران
4. تداخل در امور شخصی
5. كاهش اعتماد به نفس
6. مقایسه با دیگران
7. ترس از انتقاد

1. جمع‌آوری اطلاعات ناشناس 2. توجه به جزئیات 3. تاثیرپذیری از دیگران 4. تداخل در امور شخصی 5. كاهش اعتماد به نفس 6. مقایسه با دیگران 7. ترس از انتقاد

در مواقع از دست دادن عزیزان، نکاتی وجود دارد که بهتر است به خانواده داغدار اظهار نظر نشود. اولین نکته این است که هر شخص دارای احساسات و تجربیات منحصر به فرد خود است، بنابراین ادعای درک کامل آنها ممکن نیست. همچنین، بهتر است از تلاش برای توجیه و تسلیت با عبارات ساده و صادقانه […]